TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3381 TCHQ/GSQL
V/v phân loại mặt hàng bột sữa Whey nguyên liệu

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty trách nhiệm hữu hạn F&N Việt Nam
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 02/FNN /KN của Công ty TNHH Thực phẩm F&N Việt Nam khiếu nại việc áp mã mặt hàng bột sữa Whey nguyên liệu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16 tháng 04 năm 2004, Tổng cục Hải quan đã có công văn 1703/TCHQ-GSQL trả lời công văn 151/HQBD-NV của Cục Hải quan Bình Dương và chỉ đạo Trung tâm phân tích phân loại Miền Nam phối hợp với cơ quan có liên quan thống nhất kết luận phân tích và báo cáo về Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng “bột Whey nguyên liệu” của Công ty nhập khẩu theo tờ khai số 1388/NKD ngày 10 tháng 10 năm 2003 tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Tổng cục Hải quan sẽ trả lời vụ việc của Công ty sau khi nhận được báo cáo của hai đơn vị Hải quan nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo