BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng đồ chơi Lego Duplo - Đan Mạch

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2011

 

Kínhgửi: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan nhận được đề nghịtham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình Bộ của Vụ Chính sách thuế trả lời thư của Đạisứ quán Đan Mạch về thuế nhập khẩu mặt hàng đồ chơi Lego Duplo. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ vào mô tả hàng hóa của Đại sứquán Đan Mạch thì mặt hàng đồ chơi lắp ghép Lego Duplo bao gồm các khối gạchLego cỡ lớn đi kèm một số mô phỏng nhân vật hoạt hình hoặc cây cối, nhà cửa … dànhcho trẻ em 5 tuổi và nhỏ hơn.

Về phân loại, căn cứ mô tả hàng hóathì đây không phải là bộ đồ xếp hình hoặc xếp ảnh mà là bộ đồ lắp ráp các khốihoặc các mô hình thu nhỏ bằng plastic, không vận hành. Căn cứ Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, mặt hàng đồ chơi Lego Duplothuộc nhóm “Các bộ đồ lắp ráp thu nhỏ theo tỷ lệ (Scale) và các mô hình giải trítương tự, có hoặc không vận hành”, phân nhóm 9503.00.49.00 “Loại khác”, thuếsuất 10%.

Tổng cục Hải quan kính chuyển ýkiến tham gia để Vụ Chính sách thuế tổng hợp, trình Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường