TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3383/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D của Công ty TNHH TM-DV An Điền

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHH TM-DV An Điền, khiếu nại việc Chi cục HQCKSG KV1 không chấp nhận C/O mẫu D được cấp cho lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 46971/NK /NKD-KV 1 ngày 22 tháng 11 năm 2003. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại phần kiểm tra hàng hoá, công chức hải quan đã xác nhận “Hàng đóng thống nhất theo loại/carton theo packing list... Hàng nhập khẩu kiểm tra xác suất đúng khai báo, Xuất xứ Thái Lan”. Tuy nhiên, trên tờ trình gửi Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lại nêu lý do không chấp nhận C/O là căn cứ mục d Điều 6 Phụ lục 2 quyết định 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 của Bộ Thương mại, tên hàng, số ký mã hiệu thể hiện trên tờ khai khác với nội dung này trên C/O. Đề xuất trên của Chi cục là không phù hợp quy định.

Quy định tại mục d Điều 6 Phụ lục 2 Quyết định 416/TM-ĐB là các tiêu chí trên C/O được khai phù hợp với hàng hoá xuất khẩu. Trong các công văn của tổng cục hướng dẫn về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hoá đều nhấn mạnh là “trước hết phải căn cứ thực tế hàng hoá”. Những sai lệch không làm ảnh hưởng đến mục địch của việc xác định xuất xứ hàng hoá thì chấp nhận C/O để làm thủ tục. Cụ thể, các vướng mắc về C/O đã được Tổng cục trưởng dẫn chung tại công văn số 240/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 01 năm 2004 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Trường hợp cụ thể nêu trên, qua kiểm tra đối chiếu giữa C/O và bộ chứng từ gửi kèm thì có một số sai lệch về ký mã hiệu hàng hoá. Xét thấy, sai lệch này không làm ảnh hưởng đến mục đích xác định xuất xứ của hàng hoá nhập khẩu. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ lưu tại đơn vị, nếu không có cơ sở nghi ngờ gian lận xuất xứ thì chấp nhận C/O để giải quyết các thủ tục cho lô hàng theo đúng quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo