BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/BGDĐT-GDMN
V/v: Rà soát, đánh giá và báo cáo thực hiện TT số 02/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo và BanPhụ nữ Quân đội.

Để chuẩn bị cho việc bổ sung,sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) ban hành Danh mục đồ dùng – đồ chơi – thiết bị dạy học (ĐDĐC, TBDH) tốithiểu dùng cho Giáo dục Mầm non và Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/02/2010của Bộ GDĐT Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐDĐC, TBDH tối thiểu, Bộ Giáo dục vàĐào tạo hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Phụ nữ Quân đội thực hiệnrà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo và thựchiện việc mua sắm, tự làm

- Quán triệt thực hiện văn bảncấp trên và ban hành văn bản chỉ đạo của địa phương;

- Công tác rà soát, mua sắm,tiếp nhận thiết bị, đồ dùng đồ chơi (phân cấp, phân công trách nhiệm, quytrình, nguồn kinh phí, nhà thầu, cung ứng – tiếp nhận);

- Công tác tự làm ĐDĐC, TBDH;

- Công tác, kiểm tra, đánh giá;

- Thuận lợi và khó khăn.

2. Đánh giá danh mục

- Rà soát, đánh giá khái quátnhững ưu điểm, chỉ ra bất cập của Danh mục và Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐDĐC, TBDHtối thiểu theo từng độ tuổi.

- Cần bổ sung, thay thế, bỏ rakhỏi danh mục những ĐDĐC, TBDH nào? Nêu rõ lý do (Theo biểu mẫu đính kèm)

3. Sử dụng, bảo quản

- Công tác bảo quản (điều kiện,tổ chức);

- Kiểm kê, bảo trì, bảo dưỡng,sửa chữa;

- Tần suất và hiệu quả sử dụngĐDĐC, TBDH;

- Thuận lợi và khó khăn.

Đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Phụ nữ Quân độigửi báo cáo theo đường công văn về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Mầm nontrước ngày 30/6/2013, đồng thời qua thư điện tử theo các địa chỉ sau:

- Hoàng Thị Dinh Email: [email protected]

ĐT: 043.868.4762; DĐ 0978.254.567

- Hoàng Công Dụng Email: [email protected]

ĐT: 043.868.4667; DĐ: 012.9813.6666

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Thị Nghĩa (để bc);
- L­u: VT, Vụ GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
P.VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ GIÁO DỤC MẦM NON

Ngô Thị Hợp

Sở Giáo dục và Đào tạo......

Ý KIẾN SỬA ĐỔI,BỔ SUNG

DANH MỤC VÀ TIÊUCHUẨN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GDMN

(Kèm theo công văn số /SGD&ĐT-GDMN ngày tháng năm 2013)

Nhóm (lớp).............

1. Bỏ ra khỏi Danh mục

STT

Mã số

Tên thiết bị

Lý do

2. Điều chỉnh (ghi rõ điều chỉnh gì, như thế nào)

STT

Mã số

Tên thiết bị

Lý do

3. Bổ sung(ghi rõ bổ sung gì, như thế nào)

STT

Tên thiết bị

Lý do

Nhóm (lớp)............. (như trên)

Lưu ý: Sắp xếp mã số theo trình tự từ nhỏ đến lớn (trong mỗi độ tuổi (nhóm/lớp),trình bày lần lượt các độ tuổi .

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)