BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trảlời công văn số 5431/CT-TTrl ngày 20/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vềviệc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Căncứ Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ;

Căncứ Điều 14, Điều 15, Khoản 1 Điều 19 vả Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngay 31/12/2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căncứ Điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 vàNghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Theobáo cáo của Cục Thuế, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Quốc tếvà Dịch vụ đại siêu thị Bia C Hải Phòng tại Hạ Long (sau đây gọi tắt là Chinhánh) không mở tài khoản ngân hàng, việc thanh toán mua bán hàng hoá thực hiệnthông qua tài khoản của Công ty và không tổ chức hạch toán kế toán mà thực hiệnbáo sổ về Công ty thông qua hệ thống phần mềm quản lý của Công ty thì phải khaithuế GTGT tập trung tại Hải Phòng và nộp thuế GTGT cho Chi nhánh tại Quảng Ninhtheo tỷ lệ % trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuấtra, Chi nhánh không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT tại Quảng Ninh theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế thôngbáo để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí