BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3385/KHTC
V/v phân bổ chỉ cử tuyển năm 2003

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ-Ngành
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 7/10/2002 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1219/CP-KG về giao kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ trì, đầu mối trong việc phân giao chỉ tiêu tuyển mới đào tạo cho các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ công văn nói trên, ngày 23/12/2002 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định số 84/2002/QĐ-BKH phân giao các chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2003 cho các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có các chỉ tiêu cử tuyển đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Để có cơ sở xét duyệt trong tuyển sinh, Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị quý Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chỉ tiêu cử tuyển ĐH,CĐ,THCN đã được giao, triển khai phân bổ cho các trường trực thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý và chỉ đạo các trường phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố (đối với các trường thuộc các bộ, ngàn) hoặc cho từng huyện (đối với các trường thuộc các tỉnh, thành phố quản lý) ,theo đúng đối tượng, vùng tuyển mà quy chế tuyển sinh hệ cử tuyển bộ GD&ĐT đã ban hành.

Văn bản phân bổ nói trên phải được lãnh đạo các Bộ, ngành và các tỉnh thành phố ký gửi về cho các địa phương, đồng thời gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ khoa học, Giáo dục môi trường); Bộ giáo dục và Đào tạo (Vụ kế hoạch và Tài chính) để có cơ sở tổng hợp báo cáo Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Uỷ ban dân tộc của Chính phủ.

Thời hạn gửi báo cáo Trước ngày 10 tháng 5 năm 2003.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Lê Vũ Hùng