BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
Số: 3387/TCHQ-GSQL
V/v: Đăng ký bổ sung định mức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô A2, CN1 Cụm CN vừa và nhỏ Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 212012-CV ngày 02/5/2012 của Công ty TNHH Điện tử Lưỡng Diện Việt Nam về việc công ty làm thủ tục đăng ký bổ sung định mức để được hoàn thuế nhập khẩu; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/6/2010 thì một trong những điều kiện để công ty (là nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng cho Công ty Samsung) được hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất linh kiện, phụ tùng bán cho Công ty Samsung để sản xuất hàng xuất khẩu là phải có bảng thông báo định mức (sử dụng bản lưu của cơ quan hải quan). Bảng thông báo định mức này phải được thông báo theo đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 33 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Quý công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh