BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3388 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH y tế Viễn Đông Việt Nam

Trả lời công văn số 09/0904AC-FVH ngày 2/9/2004 và số 07/0804AC-FVH ngày 17/8/2004 của Công ty TNHH y tế Viễn Đông Việt Nam về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng thuê dịch vụ hoạch định và tìm kiếm nguồn tài chính ký ngày 30/4/2002 giữa Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam và Công ty Far East Medical HK Limited (nhà thầu nước ngoài), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì:

- Trường hợp tại hợp đồng ký giữa Công ty với nhà thầu nước ngoài mà các dịch vụ do các nhà thầu nước ngoài cung cấp được thực hiện hoàn toàn ngoài Việt Nam thì các phần công việc này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN. Đối với các phần công việc khác thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp tại hợp đồng ký giữa Công ty với nhà thầu nước ngoài không tách riêng được giá trị từng phần công việc nhà thầu nước ngoài thực hiện tại Việt Nam và phần giá trị công việc thực hiện ngoài Việt Nam thì toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH y tế Viễn Đông Việt Nam biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến