BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3389/BNN-KTHT
V/v Tổng hợp tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án di dân, TĐC thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônnhận được Công văn số 7155/BKH-GS &TĐĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc lập báo cáo mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án thành phầnthuộc Dự án thủy điện Sơn La. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn trên, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến sau:

1.Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướngChính phủ giao tại Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2010 và Thôngbáo số: 138/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sungQuy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010;

2.Nguyên nhân tăng giảm về mứcđầu tư hiệu chỉnh so với mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn trình bày rõ trong Hồ sơ Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cưDự án thủy điện Sơn La, gồm:

- Tờ trình số 61/TTr-BNN-KTHT ngày08 tháng 01 năm 2010 và Tờ trình số 1528/TTr-BNN-KTHT ngày 08 tháng 4 năm 2010về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thểdi dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

- Báo cáo tổng hợp rà soát, bổ sungquy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (đã được chỉnh sửatheo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ số 801/QĐ-TTg ngày04/6/2010).

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứvào hồ sơ trên và Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định Dự án thủy điệnSơn La để tổng hợp vào tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Sơn La, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng