BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3389/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3241/HQHP-TXNK ngày 12/06/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việcvướng mắc thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánhvướng mắc của Cục hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 3241/HQHP-TXNK Hiệnnay, Tổng cục đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này,sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan Tổng cục sẽ có văn bản trả lời vàhướng dẫn trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông