BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 339/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp với các Bộ, ngành về Chươngtrình đầu tư xây dựng phát triển nhà ở sinh viên (ngày 08/3/2010), đồngthời để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị vớiThủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủđã được phân bổ giữa các địa phương trong năm 2009 và 2010.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, thànhphố Hồ Chí Minh khẩn trương lập báo cáo tình hình triển khai các dựán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2217/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 (theo mẫu biểu kèm theo văn bản này). Báocáo xin gửi về Bộ Xây dựng, 37- Lê Đại Hành, Hà Nội trước ngày 15/3/2010để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- VPCP (để báo cáo);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 339/BXD-QLN báo cáo tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên