TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 339/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổngcục Du lịch (Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch)

Trảlời công văn số 392/TCDL-LH ngày 23/04/2013 của Tổng cục Du lịch về việc giảiquyết thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi dulịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩu đường bộ, Cục Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6459/BGTVT- HTQT ngày17/9/2009, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Du lịchhướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Việt Vương liên hệ trực tiếpvới Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan để được hướng dẫn, giải quyết thủ tụctạm xuất, tái nhập theo qui định đối với 14 ôtô (thông tin phương tiện đínhkèm) của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan qua cửa khẩuđường bộ do Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Việt Vương tổ chức, cụ thể là:

- Tạmxuất, tái nhập qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

- Thờigian: từ ngày 06/05/2013 đến ngày 12/05/2013.

- CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Du lịch được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Vũ Ngọc Anh - Phó TCT (để báo cáo);
- Công ty Du lịch và Truyền thông Việt Vương
(đ/c: 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh) (để thực hiện);
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn