ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 339/UBND-KTN
V/v Công bố thiết kế - dự toán mẫu công trình 01 phòng học mẫu giáo

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã.

UBND tỉnh Tây Ninh nhận được Tờtrình số 145/TTr-SXD ngày 25/02/2013 của Sở Xây dựng về việc Phê duyệt thiết kếmẫu công trình 01 Phòng học mẫu giáo (có hồ sơ thiết kế-dự toán kèm theo).

UBND tỉnh Tây Ninh có ý kiến nhưsau:

- Công bố mẫu thiết kế-dự toán côngtrình 01 Phòng học mẫu giáo theo đề xuất của Sở Xây dựng.

- Giao các đơn vị có liên quannghiên cứu mẫu thiết kế-dự toán để vận dụng lập hồ sơ đầu tư xây dựng côngtrình cho phù hợp với thực địa và thực tế tại địa phương. Do áp dụng thiết kếmẫu nên các Chủ đầu tư chỉ được thanh toán chi phí thiết kế theo quy định sửdụng thiết kế mẫu.

- Trong quá trình thực hiện, nếu cógì vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để có biệnpháp xử lý kịp thời.

- Toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toánđề nghị các đơn vị khai thác trong mục Văn bản mới tại địa chỉ http://tayninh.gov.vn

Đề nghị các đơn vị có liên quanthực hiện theo nội dung văn bản này./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP-CVK;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN