BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/VP-TH
V/v một số đối tượng mạo danh để bán sách

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây, Văn phòng Bảo hiểm xã hội ViệtNam nhận được phản ánh của một số Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyệnvề việc có đối tượng mạo danh lãnh đạo Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam gọiđiện thoại liên hệ để bán sách pháp luật, sách nâng cao năng lực lãnh đạo vàmột số loại sách khác.

Để ngăn chặn hiện tượng trên, Văn phòng Bảo hiểm xãhội Việt Nam lưu ý: Lãnh đạo Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam không thực hiệnvà không có chủ trương giới thiệu bán sách pháp luật, sách nâng cao năng lựclãnh đạo và các loại sách khác.

Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo choBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố được biết. Đề nghị Bảo hiểm xã hội cáctỉnh, thành phố kịp thời thông báo cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện biết nội dungCông văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN (để biết);
- Lưu: VT, TH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Mạnh Sinh