BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3390/TCHQ-TXNK
V/v thu hộ lệ phí điều XK

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Hiệp hội Điều Việt Nam.
(135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP HCM)

Căn cứ công văn số 11360/BTC-TCHQ ngày25/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu 1,0 USD/tấn điều xuất khẩu,trong nhiều năm qua các đơn vị Hải quan đã và đang thu hộ lệ phí niên liễm hạtđiều xuất khẩu cho Hiệp hội, sau đó chuyển nộp số tiền lệ phí đã thu hộ vào tàikhoản thu lệ phí của Hiệp hội tại Kho bạc Nhà nước.

Thực tế, đến nay Hiệp hội Điều Việt Nam đã có văn bản đồng ý trích 5%/tổng số thu mặt hàng điều cho cơ quan Hảiquan nơi thu hộ lệ phí. Tuy nhiên, căn cứ báo cáo của các đơn vị về tình hìnhtrích thưởng của Hiệp hội thì tỷ lệ trích thưởng của Hiệp hội Điều Việt Nam chomột số Cục Hải quan có sự khác nhau.

Vì vậy, nhằm hỗ trợ cơ quan Hảiquan làm công tác thu hộ khoản lệ phí hạt điều, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệphội Điều Việt Nam trích lại cho cơ quan Hải quan một phần lệ phí hạt điều đãthu, mức để lại thống nhất: 5% (năm phần trăm)/tổng số tiền lệ phí hạtđiều đã thu được tương tự như mức của các Hiệp hội khác để lại cho cơ quan Hảiquan trang trải các chi phí cần thiết trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội ĐiềuViệt Nam sớm có ý kiến về nội dung trên để Tổng cục Hải quan thông báo cho cácđơn vị thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường