BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3391/BNN-VP
V/v phối hợp tổ chức xét tặng các tác phẩm văn học nghệ thuật

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam

Trong năm 2009 và 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã triển khai thành công cuộc tuyển chọn các ca khúc hay và vận động sángtác ca khúc mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để tiếp tục khơi dậy các phong trào thi đua góp phần hưởngứng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lầnthứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương tổ chức xét tặng các tácphẩm văn học tiêu biểu và vận động cuộc sáng tác mới về đề tài nông nghiệp,nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm đã có sức sống và tác dụng lớn đối vớingành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta; đồng thời tạo khí thế sôinổi, hào hứng, thu hút sự quan tâm của xã hội, tiếp tục sáng tác về ngành tronggiai đoạn mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội Nhà vănViệt Nam cùng phối hợp với Bộ để tổ chức triển khai thực hiện và giới thiệuđồng chí Lãnh đạo, đại diện Hội tham gia Ban Tổ chức. Ban Tổ chức sẽ giúp haicơ quan triển khai cụ thể kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc tuyển chọn này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cơ quan Côngđoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm thường trực, giúp Bộtriển khai các công việc chuẩn bị.

Rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Hội Nhà văn ViệtNam.

Ý kiến trả lời xin được nhận lại trước ngày 22/10/2010 vềCông đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, số 6 Nguyễn Công Trứ,Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Công đoàn NN-PTNT Việt Nam;
- Lưu: VT, CĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng