TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3391/CT-HTr
V/v đề xuất phương án trả lời

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

Trả lời công văn số 186/CCT-TTHTr ngày 09/01/2015 của Chi cụcthuế quận Thanh Xuân đề nghị Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách ưu đãi thuếTNDN.

Căn cứ điểm 1 Công văn số 3127/TCT-PCCS ngày 24/08/2006 củaTổng cục thuế về việc tăng cườngkỷ luật hành chính trong công tác quản lý thuế thì:

“Trường hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Cục thuế, Chi cục thuế nhưng cần xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan thuế cấp trên thì Cục thuế, Chi cục thuế phải có vănbản gửi cơ quan thuế cp trên, đng thời gửi cho cơ sở có kiến nghị được biết. Trong văn bản gửi xin ý kiến cơ quan thuế cấp trên Cục thuế,Chi cục thuế phải đ xuất phương án giải quyết, khôngđược đùn đy công văn kiến nghị của đơn vị lên cấptrên... ”

Đ thực hiệnnghiêm túc văn bản của Tngcục thuế nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị Chi cục thuế quận Thanh Xuân đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với trường hợp trên để Cục thuế TP Hà Nội xem xét,hướng dẫn./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến