BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3391/TCHQ-TXNK
V/v thu hộ lệ phí cà phê XK

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.
(Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội)

Căn cứ Quyết định 6595/KTN ngày23/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 591 TC/TCDN ngày 22/2/1997 củaBộ Tài chính, công văn số 673/TCHQ-KTTT ngày 01/3/1997 của Tổng cục Hải quan vềthu lệ phí cà phê xuất khẩu đóng niên liễm cho ICO, trong nhiều năm qua các đơnvị Hải quan đã và đang thu hộ lệ phí niên liễm cà phê xuất khẩu cho Hiệp hội,sau đó chuyển nộp số tiền lệ phí đã thu hộ vào tài khoản thu lệ phí của Hiệphội tại Kho bạc Nhà nước.

Theo quy định tại các văn bản trên,Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan Hải quan để tính toánmức để lại phù hợp cho các cán bộ Hải quan trực tiếp thu hộ lệ phí cà phê.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cácđơn vị, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam chưa trích lại một phần số tiền lệphí cà phê đã thu được như Hiệp hội Điều Việt Nam để bù đắp chi phí nhân lực,phương tiện… của cán bộ Hải quan trực tiếp thu lệ phí.

Nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan làmcông tác thu hộ khoản lệ phí cà phê, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Cà phê– Ca cao Việt Nam trích lại cho cơ quan Hải quan một phần lệ phí cà phê đã thu,mức để lại dự kiến: 5% (năm phần trăm)/tổng số tiền lệ phí cà phê đã thuđược tương tự như mức của các Hiệp hội khác để lại cho cơ quan Hải quan trang trảicác chi phí cần thiết trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hộiCà phê – Ca cao Việt Nam sớm có ý kiến về nội dung trên để Tổng cục Hải quanthông báo cho các đơn vị thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường