BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392 /BXD-KTXD
V/v: Áp dụng loại hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Khánh Việt

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 468/TCTKV ngày 20/10/2014 của Tổng công ty Khánh Việt về việc hướng dẫnáp dụng loại hợp đồng trọn gói đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại LuậtĐấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 thì không còn hình thức hợp đồng theotỷ lệ (%). Việc xác định giá gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có thể xác địnhtheo các phương pháp như sau:

- Đối với các công việctư vấn triển khai sau khi dự án đầu tư đã được phê duyệt tổng mức đầu tư thìchi phí tư vấn xác định trên cơ sở chi phí xây dựng, chi phí thiết bị (chưa cóthuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư được duyệt và định mức chi phí tưvấn theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BộXây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâydựng công trình.

- Đối với các công việctư vấn triển khai khi chưa có tổng mức đầu tư được duyệt thì chi phí tư vấn xácđịnh bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định số957/QĐ-BXD .

Tổng công ty Khánh Việtcăn cứ hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng theoquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh