TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/CT-TTHT
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH SX TM DV Trí Tín
Đ/chỉ: 33 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0301507548

Trả lời văn thư số 12/TT ngày05/04/2011 của Công ty về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm 1.1 mục II phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng: “Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

+ Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài,kể cả uỷ thác xuất khẩu;

+ Hàng hóa bán vào khu phi thuế quantheo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế; ...”

Trường hợp Công ty theo trình bày,bán hàng cho Công ty Furukawa Sangyo Kaisha.,LTD Nhật Bản, theo thoả thuận tạihợp đồng hàng hoá được xuất giao cho Công ty Furukawa Sky Aluminum Việt Nam INClà doanh nghiệp chế xuất (hàng hoá xuất vào khu phi thuế quan) và Công ty đãlàm thủ tục Hải quan như doanh nghiệp trong nước bán hàng vào khu phi thuế quan,nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số129/2008/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được kê khai khấu trừhoặc hoàn thuế GTGT (nếu đủ các điều kiện theo quy định).

Cục thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Phú Nhuận
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
605-55376/11 KL

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga