BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3392/TCHQ-TXNK
V/v thu hộ lệ phí hồ tiêu XK

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.
(135A Pasteur, Lầu 4, Quận 3, TP HCM)

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-BTCngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lýnguồn tài chính tham gia vào Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, trong nhiều năm qua cácđơn vị Hải quan đã và đang thu hộ lệ phí niên liễm hồ tiêu xuất khẩu cho Hiệphội, sau đó chuyển nộp số tiền lệ phí đã thu hộ vào tài khoản thu lệ phí củaHiệp hội tại Kho bạc Nhà nước.

Thực tế, đến nay Hiệp hội Hồ tiêuViệt Nam đã có trích thưởng cho một số cơ quan Hải quan nơi thu hộ lệ phí. Tuynhiên, căn cứ báo cáo của các đơn vị về tình hình trích thưởng của Hiệp hội thìtỷ lệ trích thưởng của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho một số Cục Hải quan có sựkhác nhau.

Vì vậy, nhằm hỗ trợ cơ quan Hảiquan làm công tác thu hộ khoản lệ phí hồ tiêu, Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệphội Hồ tiêu Việt Nam trích lại cho cơ quan Hải quan một phần lệ phí hồ tiêu đãthu, mức để lại thống nhất: 5% (năm phần trăm)/tổng số tiền lệ phí hồtiêu đã thu được tương tự như mức của các Hiệp hội khác để lại cho cơ quan Hảiquan trang trải các chi phí cần thiết trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hộiHồ tiêu Việt Nam sớm có ý kiến về nội dung trên để Tổng cục Hải quan thông báocho các đơn vị thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường