VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 3392/VPCP-KGVX

V/v: lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (tờ trình số 4316/TTr-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2009); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 492/BKH-LĐVX ngày 25 tháng 01 năm 2010), của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 303/THVN ngày 15 tháng 3 năm 2010) về việc xin phép lập Đề án mở rộng vùng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo việc triển khai xây dựng các dự án phủ sóng truyền hình tới vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2010.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị triển khai thực hiện nhóm dự án “Mở rộng phủ sóng truyền hình tới miền núi, vùng sâu, vùng xa” theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn