BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3393/BXD-KTXD
V/v: Xác định phân loại hạng mục công trình giao thông.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 329/CV-QLDA ngày 10/10/2014 của Ban quản lý các dự án giao thông TháiNguyên về việc xác định phân loại các hạng mục của công trình giao thông. Saukhi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các hạng mục: nền đường,mặt đường, cống thoát nước, rãnh dọc…thuộc công trình xây dựng tuyến đường giaothông, thì các chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tínhtrước trong dự toán của các hạng mục này được xác định theo loại công trình giaothông quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựnghướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các hạng mục: cống thoátnước, rãnh dọc (thuộc dự án công trình giao thông) nếu là công trình độc lậpthì được coi là công trình giao thông.

Căn cứ ý kiến nêu trên,Ban quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh