ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3393/UBND-CNN
V/v điu chnh đim 3 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày25 tháng02 năm 2012 củayban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Tài nguyênvà Môi trưng;
- Sở Quyhoch- Kiến trúc;
- Sở Giao tngvn ti;SXâydựng;
- TT Điều hành chương trìnhchngngpnước TP.

Xét đề nghị của SởTài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2093/TNMT-QLSDĐ ngày 16 tháng 4 năm2012 về việc thực hiện Kế hoạch theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14tháng 5 năm 2012 củaybannhândânThànhphvChương trìnhgimngp nưcgiai đon 2011- 2015; ý kiếncaTrung tâm Điều hànhchương trình chống ngập nước thành phố tại Công văn số 429/TTCNN-VP ngày 04tháng 5năm2012;ybannhândânThànhphcóýkiếnchđonhư sau:

1.Chấpthuậnđiuchỉnhđiểm3Chths07/2012/CT-UBNDngày25tháng02năm2012caybannhân dânThành ph thựchiệnKếhoch theoQuyếtđịnhs26/2011/QĐ-UBND ngày14tháng5năm2011caybannhândânThànhphvề Chương trình gimngp ớcgiaiđon 2011- 2015, vi ni dung:Giao Sở Tài nguyênvàMôitrưng,SQuyhoch-Kiếntrúccùngchtrìphihpvicács, ngànhliênquanvày bannhândâncácqun-huyệntchcthựchincácgiipháp nhằmnângcaochtngquyhoch,hiuququnlýquyhoch,xâydngtrênđabànthànhphtheoKếhochchitiếtthựchinChươngtrìnhgiảmngậpnướcgiaiđoạn2011-2015trênđabànThànhphHồChíMinh,banhànhkèmtheoQuyết định số 936/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.CácnidungcònlạiginguyêntheoChths07/2012/CT-UBNDngày25tháng02năm2012caybannhân dânThànhph./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín