VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3393/VPCP-KTTH V/v vốn đầu tư xây dựng đường NT 18 của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế BờY tại văn bản số 19/TT-BQLKKT ngày 14 tháng 3 năm 2008, ý kiến của các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 3413/BKH-TM &DV ngày 22 tháng 5 năm 2008, Tàichính tại văn bản số 4832/BTC-ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2008 về vốn đầu tư xâydựng đường NT của Khu kinh tế cửa khẩu quốc Bờ Y, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí trong kếhoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2009 cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốctế Bờ Y để xây dựng đường NT 18; căn cứ tiến độ triển khai Dự án, Bộ Tài chínhứng trước vốn cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thực hiện Dựán trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Quản lý Khu kinh tếcửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KTN;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy