BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3394/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1090/HQBRVT-TXNK ngày 15/06/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu vềviệc vướng mắc hoàn thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 47Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006:“Người nộp thuế có sốtiền đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừvào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiềnthuế nộp thừa”.

Hồ sơ, thủ tục xử lý tiền thuế nộpthừa được quy định tại Điều 24 và Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra, nếu hàng thực tế nhập khẩu của doanhnghiệp đúng là thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường, nhưng doanhnghiệp đã kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước thì đềnghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên hoàn trảlại số tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (BTC), Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường