B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3397/TCT-DNL
V/v: thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Ngânhàng Thương mại cổ phần Phương Đông
(Địa chỉ: số 45, Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 458/2015/CV-OCBngày 11/6/2015 của Ngân hàng TMCP Đông Phương (OCB) báo cáo phương án triểnkhai thực hiện hóa đơn điện tử và vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐTtheo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính,về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về nội dung trên HĐĐT

Tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết cóđầy đủ các nội dung bắt buộc:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thểtạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua,dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơndịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theohướng dẫn tại Thông tư này.”

Tại điểm 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơnđiện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầyđủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Trường hợp HĐĐT của OCB sử dụng cho dịch vụ ngânhàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, OCB không phải nhậnlại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

2. Về gửi HĐĐT cho người mua

OCB chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Websitecủa OCB để khách hàng có thể tra cứu HĐĐT bằng cách truy cập vào Website củaOCB để nhận và tải HĐĐT.

Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng kýnhận HĐĐT qua email thì OCB thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

3. Về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

OCB được phép chuyển đổi HĐĐT ra giấy gửi cho kháchhàng và kê khai thuế trong các trường hợp:

- Khách hàng là đơn vị kế toán cần HĐ để kê khai,khấu trừ thuế nhưng không có phương tiện nhận HĐĐT.

- Khách hàng giao dịch trực tiếp tại OCB.

Việc chuyển đổi HĐĐT phải đáp ứng các điều kiện quyđịnh tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Kháchhàng của OCB được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế theo quyđịnh.

4. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

Đối với trường hợp HĐĐT đã lập sau đó phát hiện saisót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thìOCB lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của người mua và ngườibán. OCB lập HĐĐT điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số32/2011/TT-BTC .

Đối với các nội dung khác nêu tại công văn số 458/2015/CV-OCB ngày 11/6/2015 của OCB, đề nghị OCB căn cứ theo quy định củaThông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện theođúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Đông Phươngbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ CS, PC, KK&KKT, Cục CNTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT,DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trần Văn Phu