Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3398 TC/TCT NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, có một sốđịa phương hỏi Bộ Tài chính về chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp(SDDNN) trong hạn điền đến năm 2010 cho hộ nông dân; về vấn đề này, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ươngĐảng khoá IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tậpthể, tại Điểm 3 đã nêu: "Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền đếnnăm 2010 cho hộ nông dân".

Việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo chủ trươngtrên cần được thể chế hoá bằng Nghị quyết của Quốc hội và văn bản quy phạm phápluật của Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc miễnthuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền theo tinh thần Nghị quyết Trungương 5 để bắt đầu thực hiện từ năm 2003.

Năm 2002 dự toán thu Ngân sách Nhà nước đã được Quốc hộikhóa X kỳ họp thứ 10 thông qua và Chính phủ đã giao nhiệm vụ thu cho các địaphương tại Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001, trong đó đã giao chỉtiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Để bảo đảm cân đối thu chi ngân sách của địa phương theo dựtoán đã được Nhà nước giao, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chỉ đạo Cục Thuế tổ chức thu thuế SDĐNN theo đúng chế độ quyđịnh hiện hành và thực hiện miễn giảm thuế SDĐNN năm 2002 theo nghị quyết Quốchội khoá X kỳ họp thứ 10 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính.