BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3398/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Thông báo số 2950/TB-TCHQ ngày 13/6/2012

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1810/HQHCM-TXNKngày 19/6/2012 về việc thực hiện Thông báo số 2950/TB-TCHQ ngày 13/6/2012, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại cuộc họp triển khai Nghịquyết 13 tại UBND Tp. Hà Nội, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo CụcHải quan Tp. Hà Nội, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiệnthí điểm xác định trước về mã số, trị giá đối với một số doanh nghiệp đầutư trên địa bàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quanyêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu trước vấn đềnói trên đồng thời báo cáo các điều kiện cần và đủ để thực hiện việc thí điểmcũng như các vướng mắc có thể gặp phải khi thực hiện.

2. Khung pháp lý để xây dựng cơ chếxác định trước về mã số, trị giá hải quan đã được Bộ Tài chính trình sửa Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 06/2003/NĐ-CPngày 22/1/2003 của Chính phủ. Trong thời gian chờ đợi khung pháp lý mới, việcxác định trước về mã số hàng hóa được thực hiện theo Thông tư 49/2010/TT-BTCngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang