B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3398/TCT-DNL
V/v tiêu thức địa chỉ ghi trên hóa đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 732/CT-TTHT ngày 27/7/2015 củaCục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi địa chỉ ghi trênhóa đơn điện tử của Công ty Điện lực Kiên Giang, về vấn đề này Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuếtại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửađổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

“…Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo pháthành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sựthay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lýtrực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thìthực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã insẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báophát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 banhành kèm theo Thông tư này)…”

Tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơnđiện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãnđồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn củathông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuốicùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin cònđầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trongquá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truycập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công tyĐiện lực Kiên Giang thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát hành 427.632 hóađơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh điện từ ngày 26/5/2015 đến ngày07/7/2015 chưa được bổ sung chữ “Việt Nam” vào tiêu thức địa chỉ người bán theogiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi nhưng nếu các thông tin trênhóa đơn điện tử vẫn đảm bảo xác định được chính xác người mua, người bán và đảmbảo thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 3, Điểm 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêutrên thì các hóa đơn này là hóa đơn hợp pháp, người sử dụng điện nhận các hóađơn này được kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu