VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 3398/VPCP-QHQT

V/v: xử lý nợ quá hạn cho dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Quy Nhơn sử dụng vốn vay ODA Bỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5787/BTC-QLN , ngày 10 tháng 5 năm 2010) về việc xử lý nợ quá hạn đối với dự án “Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Quy Nhơn” sử dụng nguồn vốn vay của Chính phủ Bỉ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý với phương án xử lý nợ của Bộ Tài chính đối với dự án “Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Quy Nhơn” được nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc