BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3399/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thực hiện các công việc còn lại sau khi chấm dứt hợp đồng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 2545/SKHĐT-TĐ ngày 13/11/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đềnghị hướng dẫn xử lý tình huống đối với việc chấm dứt hợp đồng do chậm trễ. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chấm dứt hợp đồngxây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp vớiquy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, sau khi chấm dứthợp đồng, các khối lượng công việc còn lại của hợp đồng sẽ hình thành gói thầumới; việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu đối với các khốilượng công việc này được thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng với thờikỳ đó. Bộ Xây dựng lưu ý: khi chấm dứt hợp đồng các bên phải xác định tráchnhiệm, thiệt hại và bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng gây ra cho mỗibên.

Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Long An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh