BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 33TCT/DNK
V/v: Giá bán đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Công ty TNHH An Dân

Trả lời công văn số 1168/CV ngày 06/12/2004của Công ty TNHH An Dân hỏi về việc giá bán đối với hoạt động kinh doanh xeôtô, xe hai bánh gắn máy, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuếgiá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinhdoanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thì:

Công ty là đại lý phân phối xe ôtô,xe hai bánh gắn máy cho các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máytrong nước theo giá bán do nhà sản xuất công bố, khi xuất bán phải ghi hóa đơngiao cho khách hàng theo giá công bố, nếu ghi hóa đơn thấp hơn giá công bố sẽ bịxử lý truy thu theo giá công bố.

Trường hợp Công ty trúng thầu cungcấp xe ôtô, xe máy cho các đơn vị là doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quanhành chính sự nghiệp,… thì Công ty được tính thuế GTGT, thuế TNDN theo giátrúng thầu được duyệt. Công ty phải xuất trình cho cơ quan thuế quyết địnhtrúng thầu hoặc giấy báo trúng thầu, hợp đồng bán hàng với đơn vị mua theo kếtquả trúng thầu trong đó phải ghi rõ số lượng, loại xe, giá trúng thầu. Khi xuấthóa đơn GTGT, Công ty phải ghi đúng tên đơn vị mua xe theo hợp đồng với bêngiao thầu cung cấp.

Tổng cục Thuế trả lời cho Công ty biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu: VP (HC), DNK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến