BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/BTC-CST
V/v hướng dẫn xử lý miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp thiệt hại

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 3036/HQBD-TXNK ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắcvề việc xử lý miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của doanhnghiệp bị thiệt hại. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ, để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sảnxuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã có công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 hướngdẫn các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại,trong đó có các giải pháp về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tại khoản 3 Công văn số6642/BTC-CST nêu trên (đã được tổng hợp hướng dẫn chung tại khoản1 mục I công văn số 12491/BTC-CST ngày 06/9/2014), quy định cụ thể như sau:“Số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được miễn, giảm tương ứng số thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị thiệt hại. Trường hợp doanhnghiệp đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị thiệt hại thìđược hoàn tiền thuế đã nộp của hàng hóa bị thiệt hại”.

Như vậy theo hướng dẫn trên thì sốthuế được miễn, giảm tính theo trị giá hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng kýtờ khai hải quan (theo trị giá ban đầu).

Việc miễn, giảm và hoàn số thuế xuấtkhẩu, nhập khẩu trong trường hợp nêu trên áp dụng đối với trường hợp công tykhông mua bảo hiểm cho lô hàng bị thiệt hại (phải có cam kết của doanh nghiệp vềviệc không mua bảo hiểm); hoặc đối với trường hợp Hợp đồng bảo hiểm không bao gồmnội dung bồi thường về thuế (có xác nhận của cơ quan bảo hiểm và hợp đồng bảohiểm, chứng từ liên quan).

Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quantỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (P.XNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy