BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/BXD-KHCN
V/v: áp dụng Quy chuẩn QHXD, tiêu chuẩn

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng Kiên Giang

Theo công văn số 1545/SXD-KTQH ngày 31/12/2008 của Sở Xâydựng Kiên Giang hỏi về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựngtrả lời như sau:

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01: 2008 về quy hoạchxây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4năm 2008, tại điều 2.8.16 có quy định về yêu cầu về thiết kế trạm xăng trong đôthị.

Việc hướng dẫn áp dụng TCVN 4530:1998 Sở Xây dựng Kiên giangnên có công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để có hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị sở Xâydựng Kiên Giang nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà