BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: BQL các dự án giao thông – Sở GTVTtỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 622/QLDA ngày 05/12/2011 của BQL các dựán giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh giáhợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 622/QLDA thì các hợp đồng xây dựngđã ký từ năm 2008 theo hình thức giá hợp đồng theo đơn giá, đồng thời trong hợpđồng các bên đã thỏa thuận nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương phápđiều chỉnh, thời gian điều chỉnh…Vì vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiệntheo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan. Cáckhối lượng công việc thi công trong thời gian thực hiện hợp đồng và thời giankéo dài không do lỗi của nhà thầu, đã được chủ đầu tư gia hạn, đều được điềuchỉnh giá.

Ban Quản lý các dự án giao thông – Sở Giao thông vận tảitỉnh Thái Nguyên căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh