BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu khi xây dựng đơn giá ca máy thi công trong dự toán của dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009.

Kínhgửi: Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phốHồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 0250/PBMTN .2-CV ngày 04/02/2009 của Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môitrường nước thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểukhi xây dựng đơn giá ca máy thi công trong dự toán của dự án sử dụng vốn ODA,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo Điều 2 Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đãquy định : “... Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (gọi tắt là ODA), nếu Điều ước quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩmquyền của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có những quy định về quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Nghị định này thìthực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế đó”. Điểm 2 Điều 15 Nghị địnhnày cũng quy định : “Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ODA có yêu cầu sửdụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhậpkhẩu và các yêu cầu đặc thù khác thì đơn giá xây dựng được lập bổ sung các chiphí theo điều kiện thực tế và đặc thù của công trình”.

Việc lập dự toán đối với các góithầu của Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố (giai đoạn 2) sử dụng vốnvay ODA thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007của Bộ Xây dựng, việc xây dựng đơn giá ca máy thi công trong dự toán xây dựngcông trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Riêng đối với các gói thầu đấu thầu quốc tế sử dụngvốn ODA có yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, ngoài những thành phần chi phínhư quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD được tính thêm một số chi phí liênquan đến chi phí quản lý của nhà thầu nước ngoài, chi phí theo điều kiện thựctế và đặc thù của công trình và những chi phí mà Điều ước quốc tế đã quy định.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lýdự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thựchiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh