BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 72/CV-CEO ngày 15/3/2011 của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 72/CV-CEO ngày 15/3/2011 của Công ty cổphần đầu tư C.E.O đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện một số quy địnhtại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Hiện nay, theo quy định của pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanhbất động sản thì chủ đầu tư vừa phải thông báo công khai tại sàn giao dịch bấtđộng sản và trên phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về nhà ở cần đưavào giao dịch mua bán, vừa phải thông báo cho Sở Xây dựng nơi có bất động sảnbiết trước khi ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. Quy định này nhằm mục đích côngkhai và minh bạch các thông tin liên quan đến bất động sản, từ đó giúp thịtrường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và hạn chế được các rủi docho người dân, đồng thời để cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo dõi và kiểmtra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, mua bán nhà ở giữa chủđầu tư và khách hàng.

2. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP chỉ quy định yêu cầu chủ đầu tư phải cóvăn bản thông báo về việc bán nhà ở cho Sở Xây dựng nơi có bất động sản biếttrước khi ký hợp đồng mua bán chứ không yêu cầu phải có sự đồng ý hay chấpthuận của Sở Xây dựng thì chủ đầu tư mới được thực hiện giao dịch mua bán nhàở. Vì vậy, quy định này không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính như ý kiếncủa Công ty.

Nội dung văn bản thông báo cho Sở Xây dựng được quy định tại điểm ekhoản 3 Điều 9 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể tạikhoản 11 Điều 8 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựngvề việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư C.E.O thực hiện theo đúng quy định của phápluật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỞNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà