TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu sản phẩm thực phẩm chức năng

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Hoàng Hương.
(Đ/c NV 06, khu Đô thị mới, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)

Trảlời công văn số 160/CV-HH /2012 ngày 03/01/2013 của Công ty TNHH Hoàng Hương đềnghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu bán thành phẩm là thực phẩm chức năngviên nang mềm, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

- Vềchính sách mặt hàng: căn cứ quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa của nước ngoài thì mặt hàng nêu trên thuộc diện quản lý chuyênngành của Bộ Y tế. Để biết thêm chi tiết, Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế(Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để được hướng dẫn cụ thể.

- Vềthụ tục hải quan: đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Để biết thêm chi tiết, Công ty liên hệ trựctiếp với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa dự kiến sẽ nhập khẩu để được hướng dẫncụ thể.

CụcGiám sát quản lý trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải