BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 34/TCHQ-TXNK
V/v thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan đã nhận được công văn số 2044/HQHN-TXNKngày 02/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc báo cáo hàng hóa nhậpkhẩu để tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Long Phương, vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 củaChính phủ; Quyết định số 827/QĐ-BKH ngày 15/8/2006; Thông tư số 04/2009/TT-BKHngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì mặt hàng gạch, vữa chịu lửa để xâydựng lò nung thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, do đókhông được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp mặt hàng gạch, vữa chịu lửa để xây dựng lò nungdo Công ty TNHH Long Phương nhập khẩu, theo giải trình của Công ty tại công vănsố 90/2011/CV-LP ngày 30/9/2011 là loại vật liệu có thông số kỹ thuật đặc biệttrong nước chưa sản xuất được, Công ty đã có công văn số 90/2011/CV-LP ngày30/9/2011 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa cóvăn bản trả lời về mặt hàng gạch, vữa sa mốt do Công ty TNHH Long Phương nhậpkhẩu nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nộibiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Long Phương
(Khu CN Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hoàng Việt Cường