BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 34/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1444/CT-TTHT ngày 31/10/2007 của Cục thuế tỉnh BìnhPhước về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp I:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng thìtrường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động,chưa phát sinh thuế đầu ra có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết từ tháng4/2007 đến tháng 8/2007 là 295 triệu đồng, trong đó có 3 tháng liên tục từtháng 6/2007 đến tháng 8/2007 là hơn 200 triệu thì đơn vị được xem xét giải quyếthoàn thuế từ tháng 4/2007 đến tháng 8/2007.

Trường hợp II:

Trường hợp công ty xuất khẩu 100%, từ tháng 2/2007 đến tháng 7/2007 cósố thuế GTGT đầu vào trên 200 triệu đồng thì được xét hoàn thuế theo hướng dẫntại điểm 1.a, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC của BộTài chính nêu trên hoặc giải quyết hoàn thuế theo điểm 1b, MụcI, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợpcơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầuvào của hàng hoá xuất khẩu phát sinh trong thángchưa được khấu trừ hếttừ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương