CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 340/CP-CN
V/v thiết lập và khai thác trạm vệ tinh cỡ nhỏ (VSAT) kết nối Internet của hai trung tâm công nghệ phần mềm Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Bưu chính, Viễn thông, Công an, Kế hoạch và Đầu tư
Khoa học và Công nghệ
- Uỷ ban nhân dân các Thành phố: Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn (các công văn số 112/CV2002 ngày 18 tháng 7 năm 2002, số 221/CV2002 ngày 31 tháng 12 năm 2002 và số 30/CV2003 ngày 20 tháng 3 năm 2003), ý kiến của của Bộ Bưu chính, Viễn thông (các công văn số 56/BBCVT-VT ngày 13 tháng 01 năm 2003, số 300/BBCVT-VT ngày 03 tháng 03 năm 2003 và báo cáo đề ngày 21 tháng 03 năm 2003); căn cứ kết quả cuộc họp ngày 21 tháng 3 năm 2003 với các cơ quan có liên quan về việc thiết lập và khai thác trạm vệ tinh cỡ nhỏ (VSAT) kết nối Internet tại các Trung tâm công nghệ phần mềm, Thủ tướng Chính phủ có các ý kiến như sau:

Đồng ý Trung tâm Công nghệ phần mềm Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng làm thí điểm đến hết năm 2003 việc thiết lập và quản lý khai thác trạm vệ tinh cỡ nhỏ (VSAT) kết nối Interet phục vụ mục đích chuyên dùng các Trung tâm này, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, đồng thời phải trực tiếp chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về an ninh thông tin.

Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý hoạt động nói trên của hai trung tâm Công nghệ phần mềm.

Cuối năm 2003, Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá việc thí điểm trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng