TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 340/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 1234/HQHCM-GSQL ngày 16/4/2013 của đơn vị về việc lựa chọn tổchức giám định phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về hải quancó ý kiến như sau:

CụcGiám sát quản lý về hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP.HCM về việclựa chọn các tổ chức sự nghiệp kỹ thuật thuộc các Bộ quản lý để giám định phụcvụ mục đích quản lý hải quan quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày25/7/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp theo là các thương nhân giám địnhđủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quanhải quan không kiểm tra năng lực giám định của thương nhân.

CụcGiám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha