BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 340/TCHQ-QLRR
V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH quốc tế Sao Bắc.
(Địa chỉ: số 07 Lê Quý Đôn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Phúc đáp công văn số 06/TN-TX ngày 30/12/2014 củacông ty TNHH quốc tế Sao Bắc (MST: 5700397078) về việc phân luồng kiểm tra thựctế 100% với các tờ khai XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Năm 2013 công ty TNHH quốc tế Sao Bắc bị khởi tố vụán hình sự theo Quyết định số 14/QĐ-ĐTCBL ngày 24/10/2013 của Cục Điều tra chốngbuôn lậu.

Do đó, công ty TNHH quốc tế Sao Bắc bị cơ quan Hảiquan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan theo tiết ii điểm c1 khoản 3 Điều 17 và bị kiểm tra thực tế theo điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Tổng cục hải quan thông báo để quý công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan