BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Trả lời công văn số 248/CPDL ngày31/10/2008 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Luật Thuế TNDN năm 2003quy định thu nhập chịu thuế gồm: thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh hàng hóa dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác.

Tại điểm 4 Mục II Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đãquy định: “Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinhdoanh thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi hạch toánriêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế”.

Tại điểm 2.6.a Mục I Phần H Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luậtthuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“Việc ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp không áp dụng đối với:

a) Các khoản thu nhập khác quy địnhtại mục V Phần C Thông tư này”.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp trong các kỳ tính thuế trước năm 2009, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Naiđang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dựán đầu tư, Công ty có thu nhập từ hoạt động tài chính và thu nhập khác thì xétưu đãi thuế TNDN đối với các khoản thu nhập này như sau:

- Đối với các khoản thu nhập khácphát sinh liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện dự án được ưu đãi (trừthu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất) thì được gộp chungvào thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính được ưu đãi và được hưởng ưu đãithuế TNDN.

- Đối với các khoản thu nhập khácngoài các khoản thu nhập nêu trên thì phải hạch toán riêng và không được hưởngưu đãi thuế TNDN.

Từ ngày 01/01/2009, thực hiện theoLuật thuế TNDN số 14/2008/QH12 thì tất cả các khoản thu nhập khác đều khôngđược hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổphần Du lịch Đồng Nai biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướngdẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương