VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 340/VPCP-KTTH
V/v sử dụng kinh phí sai đối tượng, mục đích và sai nguồn một số Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kiểm toán Nhà nước.

Xétđề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17594/BTC-NSNN ngày 26 tháng 12 năm2007 về việc sử dụng kinh phí sai đối tượng, mục đích, sai nguồn một số Chươngtrình mục tiêu quốc gia và biện pháp xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý những kiến nghị và biện pháp xử lý đối với những vi phạm về việc sử dụngkinh phí sai đối tượng, mục đích và sai nguồn của một số chương trình mục tiêuQuốc gia như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17594/BTC-NSNN nói trên.

2.Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh vàXã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dântộc và các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao triển khaithực hiện cụ thể và xử lý dứt điểm những kiến nghị về tài chính nói trên trongquý I năm 2008. Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kếtquả thực hiện theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP;
- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP,
các Vụ: NN, VX, KG, CN, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3). 110

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc