BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------
Số: 340/XNK-XXHH
V/v: Vướng mắc C/O
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Trả lời công văn số 463/GSQL-TH ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1. Vấn đề thực thi Hiệp định AJCEP
Tại phiên họp lần thứ 8, Nhật Bản thông báo với các nước ASEAN về việc nhận được một số C/O mẫu AJ có sử dụng quy tắc cộng gộp hoặc quy tắc Tỉ lệ không đáng kể nguyên vật liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (de minimis) nhưng không được khai báo là ACU hay DMI trên C/O. Do đó, phiên họp đề nghị các nước thực hiện việc khai báo tại ô số 6 đối với C/O mẫu AJ do Nhật Bản cấp, khai báo ô số 8 đối với mẫu AJ do ASEAN cấp theo đúng quy định của Hiệp định.
Về việc sửa đổi mẫu C/O, hiện các nước vẫn chưa thống nhất được hình thức của mẫu C/O mới.
Do đó, các vấn đề do Tổng cục Hải quan nêu trong công văn, gồm việc khai báo tại ô số 6 đối với C/O mẫu AJ do Nhật Bản cấp, khai báo ô số 8 đối với mẫu AJ do ASEAN cấp và hình thức của C/O mẫu AJ hiện vẫn được thực hiện theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản.
2- Vướng mắc liên quan đến việc thực thi Hiệp định VJEPA
Cục Xuất nhập khẩu nhận được công hàm ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Đại sứ quán Nhật Bản và đã có buổi làm việc với đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản về vấn đề C/O được phát hành trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng nhưng vẫn đánh dấu cấp sau (issued retroactively) và trường hợp Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu từ chối 8 C/O mẫu JV do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng có đánh dấu cấp sau.
Đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản giải thích theo quy định của Nhật Bản, các C/O được cấp sau thời điểm giao hàng đều được coi là C/O cấp sau và phải đánh dấu cấp sau. Do đó, đại diện của Đại sứ quán Nhật Bản đề nghị Việt Nam cân nhắc chấp thuận các C/O được cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày tàu chạy có đánh dấu cấp sau.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP), Việt Nam và các nước ASEAN đều đã thống nhất chấp nhận các C/O mẫu AJ được phát hành trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng, có đánh dấu cấp sau tương tự như trên.
Do đó, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu VJ được cấp trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng có đánh dấu cấp sau (issued retroactively) nếu đáp ứng đầy đủ về tiêu chí xuất xứ và quy định khác theo Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 05 năm 2009 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế.
Đối với các nội dung khác mà Tổng cục Hải quan đề cập, Cục Xuất nhập khẩu sẽ tổng hợp và trao đổi với các đối tác trong phiên họp tới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, XXHH. kiennt
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?