BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3400/BNN-ĐMDN
V/v dự án Hợp tác đầu tư xây dựng trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty chè Việt Nam - Công tyTNHH 1 thành viên

Trả lời công văn số 401 CV/CVN-KHĐT ngày 07/10/2010 của Tổngcông ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên về việc xin phép thực hiện Dự ánHợp tác đầu tư xây dựng Khu nhà công năng hỗn hợp trên đất Trạm khách Nôngtrường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nhằm để Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thànhviên tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất là Trạm khách Nông trường MộcChâu, tại thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, BộNông nghiệp và PTNT đã đồng thuận và có ý kiến gửi Bộ Tài chính, Ủy ban nhândân thành phố Hà Nội tại Công văn số 3869/BNN-ĐMDN ngày 29/12/2008 về việc Đềnghị Phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng công ty, Doanh nghiệptrên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhànước. Ngày 09/01/2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công văn số 70/VP-KT về việc xử lý cơ sở nhà, đất của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo Quyếtđịnh số 09/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sởhữu Nhà nước gửi Sở Tài chính Thành phố (phần nơi nhận có gửi Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn).

Như vậy, theo quy định thì khu nhà, đất trên đang được Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính xem xét và sẽ trả lời Bộ Nôngnghiệp và PTNT về Phương án sử dụng.

2. Việc thực hiện Dự án Hợp tác đầu tư xây dựng Khu nhà côngnăng hỗn hợp trên đất Trạm khách Nông trường Mộc Châu, tại thôn Phùng Khoang, xãTrung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT xemxét sau khi Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản chínhthức trả lời về phương án tổng thể sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Tổng côngty, Doanh nghiệp thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Tổngcông ty chè Việt Nam - Công ty TNHH 1 thành viên biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần