BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/BXD-KTXD
V/v bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng 565 - TCT xây dựng Trường Sơn

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 368/CV-CT ngày 16/11/2014 của Công ty cổ phần xây dựng 565 - Tổng côngty xây dựng Trường Sơn đề nghị hướng dẫn về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xâydựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảo đảm thực hiện hợpđồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối vớihợp đồng thi công xây dựng, khi nhà thầu đã hoàn thành các công việc theo hợpđồng đã ký, chủ đầu tư và nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu, bàn giao côngtrình theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, làm cơ sở xác định thời gian bảohành và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Việc bàn giao côngtrình đã hoàn thành cho đơn vị khai thác, vận hành là công việc của chủ đầu tư,trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, theo nộidung văn bản số 368/CV-CT nếu trong hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhàthầu không có thỏa thuận liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu trong việc bàngiao công trình cho đơn vị khai thác, vận hành thì khi nhà thầu đã hoàn thànhcông việc theo hợp đồng, chủ đầu tư phải nghiệm thu, tiếp nhận bàn giao côngtrình và thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đúng thỏa thuận tronghợp đồng và quy định của pháp luật. Khi đó, nhà thầu không phải thực hiện việcgia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Công ty cổ phần xây dựng565 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh