BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3400/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Thương mại Hoàng Chung.
(đ/c: 130 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01- 2012/HC-TNK ngày 29/05/2012 của Công ty TNHH TM Hoàng Chung về việcxin được hưởng khoản chiết khấu giảm giá các lô hàng xe máy do công ty nhậpkhẩu đã nhập khẩu đủ số lượng theo hợp đồng số 03/HC-EXC ngày 21/06/2010 và phụlục hợp đồng số 03- 02/HC-EXC ngày 06/12/2010. Qua kiểm tra hồ sơ và giải trìnhcủa Doanh nghiệp về việc ký phụ lục hợp đồng số 03-02/HC-EXC ngày 06/12/2010thì kiến nghị xem xét khoản chiết khấu giảm giá khi nhập khẩu đủ số lượng củaCông ty TNHH TM Hoàng Chung đối với hợp đồng số 03/HC-EXC ngày 21/06/2010 là cócơ sở.

Căn cứ hướng dẫn khoản giảm giá quyđịnh tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21-05-2008 của Bộ Tài chính, yêu cầuCục Hải quan TP.Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hồ sơ gốc của Doanh nghiệp, xemxét tính hợp lý, phù hợp của hợp đồng số 03/HC-EXC ngày 21/06/2010 và phụ lụchợp đồng số 03-02/HC-EXC ngày 06/12/2010 để xét khoản giảm giá về số lượng củaCông ty TNHH TM Hoàng Chung theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường